رطوبت رسان بدن

اشتراک :

از آنجا که درم تامین کننده طبیعی آب پوست است لازم است که ذخیره آب درم از طریق کانالهای طبیعی آبرسانی، به سراسر پوست انتشار یابد در این  برنامه درمانی آب از پایین ترین لایه درم به ناحیه اپیدرم انتقال می یابد وباعث حفظ ونگهداری آب در سطح پوست  می شود.

تماس